Kommuniké från extra bolagsstämma

eddbee group AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma idag den 12 augusti 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Stämman beslutade att välja ny styrelse enligt de största aktieägarnas förslag. Stämman beslutade att välja 4 styrelseledamöter och 1 styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval av Fia Holmström som styrelseledamot samt omval av Patrik Mårtensson, Sven-Olof Nilsson och Milenko Gabrilo som styrelseledamöter och Marcus Wenander som styrelsesuppleant. Patrik Mårtensson omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen:

-§5 Olika företrädesrätt tillföljande lydelse: ”Aktierna ska kunna ges ut i tre serier, serie A till ett antal av högst 80 000 000 och serie B till ett antal av högst 288 000 000 och serie C till ett antal av högst 32 000000. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst och aktie av serie C en röst.”

-§5.1 Vinstutdelning tillföljande lydelse: ”Alla aktier ska, med beaktande av vad som framgår nedan, ha rätt till utdelning med företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla: Aktier av serie C skall först få två separata utdelningar per aktie innan annan utdelning sker.

Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att genomföra en nyemission av nya C aktier med en röst per aktie med ett kvotvärde om 0,005 SEK. Bolagsstämman beslutade att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 160 000 SEK genom en nyemission av C aktier utan företräde för bolagets aktieägare genom utgivande av högst 32 000 000 C aktier till kursen 0.62 SEK. Rätt till utdelning, företrädesrättaktier av serie C skall först få två separata utdelningar per aktie innan annan utdelning sker. Teckning samt betalning sker senast den 20 december 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstid samt betalningstid.

  • Aktiekapitalet kan öka med högst 160 000 SEK genom utgivande av högst 32 000 000 nya aktier av serie C till nominellt värde 0,005 SEK. De nya C aktierna emitteras till en kurs om 0,62 kr per aktie vilket bedöms vara ett ungefärligt marknadsvärde föraktien. Maximalt emissionsbelopp kan därmed bli 19 840 000 kr.
  • Överkursen skall föras till fri överkursfond.
  • Vid slutförande av avslut vid två utdelningar till C aktier skall samtliga C aktier omstämplas till serie B med en röst per aktie.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta att emittera personal-och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.