skip to Main Content
BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTÄMMOR

Finansiell information om eddbee group.

ÅRSSTÄMMA
2022-01-31

Aktieägarna i eddbee group AB (publ), org. nr 59084-0897 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma att hållas med enbart poströstning den 31 januari 2022. Nedan återfinns kallelse samt tillhörande handlingar.

EXTRA BOLAGSTÄMMA
2021-08-12

Aktieägarna i eddbee group AB (publ) kallades till extra bolagsstämma att hållas med enbart poströstning torsdagen den 12 augusti 2021.

EXTRA BOLAGSTÄMMA
2021-04-23

Aktieägarna i eddbee group AB (publ) kallades till extra bolagsstämma att hållas med enbart poströstning fredagen den 23 april 2021.

STYRELSE & REVISOR

STYRELSEN

MILENKO GABRILO

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE

Entreprenör och affärsutvecklare med 15 års erfarenhet från finansmarknaden. Tidigare verksam med marknadsföring och affärsutveckling inom telekom och olika digitala tjänster. Skapare av olika datoriserade handelsmodeller av finansiella instrument. Medgrundare till Bingolotto i Ryssland.

Styrelseledamot sedan 2017

SVEN-OLOF NILSSON

STYRELSELEDAMOT, VD

Mångårig erfarenhet med försäljning både inom finansiella tjänster och traditionella produkter. Grundat och utvecklat e-handelprojekt och olika digitala tjänster i egen regi. Aktiv aktieplacerare med intresse och kunskap om teknisk analys och sociala medier. Är även aktiv i föreningslivet med stort kontaktnät främst inom fotboll och bandy.

Styrelseledamot sedan 2016

MARCUS WENANDER

STYRELSESUPPLEANT, VICE VD

Nuvarande sysselsättning som egen företagare inom media, digital marknadsföring och branding. Tidigare erfarenhet som fältsäljare inom säkerhetsbranschen samt mediasäljare. Ekonomi- & Juridikutbildning.

Styrelsesuppleant sedan 2016

REVISOR

HÅKAN KJELLSTRÖM

AUKTORISERAD REVISOR

Bolagets revisor
ADACT REVISORER & KONSULTER AB

BOLAGSORDNING

Senast uppdaterad 2022

§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är eddbee group AB (publ).
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götaland län, Göteborg kommun.
§ 3. Verksamhet
Aktiebolaget ska utveckla och bedriva handel, köp av dataprogram, sociala data-plattformar, annonser appar, databaser anpassade för dator, smartphones av olika slag samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.
§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.
Olika företrädesrätt
Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 80 000 000 och serie B till ett antal av högst 320 000 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. Beslutar aktiebolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar aktiebolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Om aktiebolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att
teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.
§ 8. Kallelse
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Annonsering om att kallelse skett ska samtidigt göras i Dagens Nyheter.
Andra meddelanden ska bringas till aktieägarnas kännedom antingen genom annonsering i en rikstäckande tidning eller genom brev med posten. Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göraanmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen tillstämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag, och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
§ 9. Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 september – 31 augusti.
§ 11. Tvisters avgörande av skiljemän i bolagsordningen
Skulle tvist uppkomma mellan företaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
§ 12. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).